Provozní a návštěvní řád fitness – Regen klub Ústí nad Labem
 
Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem fitness Regen klub (dále jen Regen klub) se sídlem Šumavská 2958/27, Ústí nad Labem, provozovna Výstupní 2, 400 11  Ústí nad Labem,  IČO : 74982320 (dále jen provozovatel) a jeho zákazníky, kteří využívají služeb Regen klubu.

K uzavření smlouvy dojde v okamžiku úhrady jednorázového vstupného nebo zakoupením permanentky.

 1. Základní informace :
  Otevírací doba Regen klubu je vázána na v dané době aktuální rozvrh cvičebních hodin. Mimo cvičební hodiny je Regen klub uzavřen.
 2. Nabídka Regen klubu:
  1. cvičební hodiny dle aktuálního rozvrhu cvičebních hodin
  2. sportovně relaxační víkendové pobyty
 3. Užívání:   
Návštěvník má právo užívat zařízení Regen klubu zakoupením jednorázového vstupného nebo permanentky.  Návštěvník není povinen uhradit vstupné v případě nákupu zboží z nabídky Regen klubu. Osoby mladší 15let mohou využívat služby Regen klubu pouze v doprovodu rodičů. Necvičícím dětem i dospělým je po dobu cvičební hodiny zakázán vstup do cvičebního sálu.
  Do cvičebního sálu je taktéž  zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek.
 4. Povinnosti a zákazy:
  1. povinnost používat sportovní oblečení, vhodnou a čistou obuv, ručník na cvičební podložku
  2. povinnost při cvičení dbát pokynů jednotlivých lektorů a chovat se v souladu s dobrými mravy
  3. zakázáno vyrušovat v průběhu cvičebních hodin nevhodným chováním
  4. zakázáno znečišťovat  a kouřit v prostorách Regen klubu
 5. Platební podmínky:
  Regen klub nabízí návštěvníkům několik forem úhrady za nabízené služby a produkty. Ceny jednotlivých služeb a druhů nabízeného zboží jsou stanoveny samostatným ceníkem, který vydává provozovatel. Jednotlivé položky za služby a zboží lze ze strany provozovatele upravovat. Zakoupené vstupy nebo permanentky nejsou  vázané na konkrétní cvičební hodiny. Permanentky jsou přenosné. Peníze za nevyužité vstupy permanentek v době jejich platnosti (6 měsíců) se nevracejí. V případě propadnutí platnosti jednotlivých  permanentek, lze platnost ze závažných důvodů prodloužit po dohodě s provozovatelem .
  Platba za služby a zboží jsou možné formou : hotovostní a bezhotovostní (převod na účet) platbou a na základě faktury.
  Akceptujeme poukázky a platby: RelaxPASS, FlexiPASS, FokusPASS, dárkovýPASS, UNIŠEK, Benefit Plus, BENEFITY,a.s.
 6. Odpovědnost provozovatele:
  Za škodu na vnesených nebo odložených věcech odpovídá provozovatel Regen klubu za podmínek, že tyto věci byly návštěvníkem uloženy do šatnové skříňky a ta byla řádně uzamčena zámkem.
  Šatnová skříňka není určena k odkládání klenotů, peněz, mobilních telefonů, notebooků a dalších cenností. Všechny tyto uvedené cennosti je návštěvník povinen odložit do prostor recepce. V případě, že návštěvník Regen klubu tak neučiní, neodpovídá provozovatel za vzniklou škodu a to ztrátou nebo odcizením výše uvedených cenností.
 7. Rezervace na cvičební hodiny:
  Regen klub neprovozuje rezervační systém. Rezervace je povinná na vyznačené hodiny. Rezervace je možná dle zvážení zájemce i na nepovinné hodiny. Rezervovat cvičební hodiny lze na mob.čísle 736 631 100, e-mailem: jankovicovaa@seznam.cz nebo na recepci Regen klubu.
 8. Ostatní ustanovení
  Provozní řád nabývá účinností dnem jeho zveřejnění v prostorách a na www stránkách Regen klubu.      
  Tento provozní řád, je platný a účinný ode dne  1. září 2016